Regulamin sklepu

Rozdział I – Postanowienia Ogólne. Definicje.

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest PATKAR Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Stróżańska 67d, 37-420 Rudnik nad Sanem.NIP: 602-014-40-82, REGON: 521894356tel. (+48) 15 876 61 77, adres e-mail: info@patkar.com.pl (dalej: „Właściciel Sklepu”). Wszystkie dane Właściciela Sklepu dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl

 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.patkar.com.pl : „Sklep”) i jest udostępniany na stronie internetowej Sklepu www.patkar.com.pl w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

 3. [Użytkownikiem] jest każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która choćby tylko odwiedza witrynę www.patkar.com.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

 4. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z serwisu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z usług Sklepu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 5. [Partner] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Partnerze, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, która jest producentem lub dostawcą Produktów, których sprzedaż prowadzi Sklep.

 6. [Produkty] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Produktach, rozumie się przez to artykuły sprzedawane w Sklepie.

 7. [Klient] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Kliencie, rozumie się przez to Użytkownika, który dokonuje w Sklepie zakupu Produktów.

 8. [Informacja handlowa] – informacja zawierająca opisy Produktów, i ich zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen Produktów i ich dostępności, zredagowana i wprowadzana przez Partnera za pośrednictwem panelu administracyjnego, bądź w inny dopuszczony sposób dostarczona przez Partnera. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji informacji handlowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 9. [Program lojalnościowy] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Programie Lojalnościowym, rozumie się przez to program oferujący możliwość wymiany Punktów Programu Lojalnościowego na nagrody określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 10. [Punkty programu lojalnościowego] - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Punktach Programu Lojalnościowego, rozumie się przez to punkty przyznawane Klientowi zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego za złożenie i opłacenie zamówienia na dany Produkt, zbierane na Koncie tego Klienta, które mogą być przez niego wymieniane na nagrody.

 11. [Dzień roboczy] – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Dniu roboczym, rozumie się przez to dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo określonych jako dni wolne od pracy.


Rozdział II Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Sklep, płatności i reklamacje

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów biurowych dostarczonych przez Partnerów.

 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 3. Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto. Obok cen brutto będą również podawane ceny netto.

 4. Na wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

 5. Płatności mogą być dokonywane poprzez: przelew bankowy, gotówką (przy odbiorze osobistym), PayU.

 6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 24-48h, chyba że dla dostępności danego Produktu został określony inny termin. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego Sklepu na kwotę zamówienia. W razie braku zamówionych produktów w magazynie Sklep niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego poinformuje o tym Klienta, informując jednocześnie o przewidywanej dostępności produktu. Klient będzie mógł złożone zamówienie wycofać albo wyrazić zgodę na realizację zamówienia w zmienionym terminie. Milczenie Klienta będzie równoznaczne z wycofaniem zamówienia.

 7. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem kurierem lub transportem własnym. Koszty dostawy, przy zamówieniu na kwotę brutto powyżej 40 zł ponosi sklep jeśli waga paczki jest niższa niż 30kg, a suma wszystkich wymiarów paczki nie przekracza 60x60x120 cm. W przypadku wybrania sposobu dostawy "Kurier za pobraniem", doliczany jest każdorazowo koszt 14,99 zł. brutto. Koszty dostawy w pozostałych przypadkach ponosi Klient zgodnie z cennikiem dostawy.

 8. W przypadku niezgodności Produktów z umową, Klient powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.patkar.com.pl albo listem poleconym na adres PATKAR Sp. z o.o., ul. Stróżańska 67d, 37-420 Rudnik nad Sanem. Należy opisać charakter niezgodności i określić oczekiwania wobec Sklepu. Produkty powinny być odesłane na adres sklepu.

 9. Sklep ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu, w razie braku ustosunkowania się Sklepu, zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za uzasadnione.

 10. Gdy realizacja żądania Klienta wiąże się z koniecznością dostawy niewadliwego Produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.

 11. Realizując obowiązek nałożony przez art. 9 ust.1 pkt6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Sklep informuje, że konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dostarczenia zamówionych Produktów. W celu realizacji tego uprawnienia należy – przed upływem terminu czternastu dni od dostawy Produktów – odesłać je wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: PATKAR Sp. z o.o., ul. Stróżańska 67d, 37-420 Rudnik nad Sanem. z dopiskiem: „zwrot zakupionego produktu” Klient powinien wskazać rachunek bankowy, na który należy zwrócić pieniądze. Odesłane Produkty zostaną przyjęte, gdy będą nieuszkodzone oraz gdy nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użycia. Sklep sprawdza odesłany towar w terminie 7 dni. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 12. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Oferta Sklepu tworzona jest w oparciu o informacje handlowe o których mowa w pkt 7 Regulaminu. Sklep dokłada wszelkich starań, by opisy, parametry funkcjonalne produktów, fotografie i ceny były aktualizowane. Jednocześnie Sklep informuje, że ceny Produktów mogą ulec zmianie, a Klient – w celu uzyskania pewności co do aktualnej ceny – powinien przed złożeniem zamówienia, skontaktować się ze Sklepem pod nr tel. (+48) 15 876 61 77

 14. Dniem zawarcia umowy sprzedaży jest dzień doręczenia Klientowi zamówionych Produktów.

 15. Każdy Klient, który będzie logował się w Sklepie i utworzy swoje konto, jeśli wyrazi na to zgodę, będzie brał udział w Programie lojalnościowym. Do wybranych Produktów przypisane są Punkty programu lojalnościowego. Klient dokonując zakupów w Sklepie gromadzi na swoim koncie Punkty programu lojalnościowego, które może wymienić na nagrody zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.

 16. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Użytkownik lub osoba trzecia ma jednak prawo zgłosić poprzez formularz kontaktowy, że dane lub związana z nimi działalność według jej opinii mają charakter bezprawny.


Rozdział III – Warunki świadczenia usług

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest spełnienie przez system Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: i) połączenie z siecią Internet oraz ii) dowolny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką stron www. Właściciel Sklepu informuje, że w przypadku niektórych usług, dla efektywnego ich działania, niezbędne jest włączenie programów Java Script, Java, Flash, a także cookies oraz obsługi sesji.

 2. Właściciel Sklepu informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.


Rozdział IV – Przerwy techniczne, awarie i błędy w działaniu serwisu

 

 1. Właściciel Sklepu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel Sklepu stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

 2. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach technicznych są umieszczane na stronie głównej www.patkar.com.pl

 3. W celu rozwoju Sklepu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel Sklepu zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne, tak aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.


Rozdział V – Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników w ramach usług świadczonych przez Sklep jest PATKAR Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Stróżańska 67d, 37-420 Rudnik nad Sanem, NIP: 602-014-40-82, REGON: 521894356, tel. (+48) 15 876 61 77

 2. Poza przypadkiem wskazanym w pkt 3, dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), w celach: a. związanych z funkcjonowaniem Sklepu, tj. w celu świadczenia usług oraz w celu usprawnienia tych usług, b. marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu np. związanych z promowaniem Sklepu i jego usług. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z obowiązującym prawem.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Użytkownicy mogą odwiedzać strony internetowe Sklepu bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik może jednak zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności (i) w celu utworzenia konta w Sklepie, wystawiania faktur VAT, dostarczania produktów oraz w innych celach związanych z usługami świadczonymi przez Sklep (adres e –mail, imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziby, nr NIP, nr ewidencyjny w rejestrze) (ii) gdy kontaktuje się ze Sklepem za pomocą formularza kontaktowego, udostępnionego w stronie internetowej ( imię, nazwisko, adres e-mail) (iii) przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od portalu przetargibiurowe.pl (adres e-mail).

 6. Dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywane również w drodze ankiet, na podstawie których Sklep zbiera informacje w zakresie: realizacji umowy, zakupionych produktów, dane demograficzne (tj. płeć, wykształcenie, wiek, zarobki). Informacje zbierane w ramach ankiet służą zarówno do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Sklepu do ich potrzeb, jak i wykorzystywane są do tworzenia statystyk i zbiorowego profilu Użytkowników przekazywanych podmiotom współpracującym ze Sklepem.

 7. Użytkownik ma prawo żądania zaniechania przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, co skutkuje usunięciem jego danych ze zbioru danych. Pomimo usunięcia tych danych, Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo dalszego publikowania komentarzy, opinii, wypowiedzi i innych podobnych treści takiego Użytkownika, w zakresie zgody udzielonej przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż dane takie będą publikowane ze wskazaniem „konto usunięte”. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

 8. W każdym przypadku ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i wykorzystywania (do ich usunięcia). Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.

 9. Dane osobowe (tj. adres e-mail) mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Właścicielem, lecz nie będą przez te podmioty wykorzystywanie w celach marketingowych.

 10. W celu usprawnienia działania Sklepu, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. „cookies”. Za ich pośrednictwem serwery Sklepu gromadzą informacje o adresie IP komputera Użytkownika oraz o tym, z jakiej przeglądarki i z jakiego systemu Użytkownik korzysta. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych.

 11. Podczas korzystania z usług Sklepu informacje o Użytkownikach o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie Użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia Sklepu bardziej użytecznym i funkcjonalnym.


Rozdział VI - Prawa autorskie

 

 1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z usług Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117).

 2. Cała treść stron internetowych Sklepu chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Sklepu oraz w odpowiednim zakresie na rzecz Partnerów.

 3. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronach internetowych Sklepu, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronach internetowych Sklepu, w tym, w szczególności zdjęć produktów czy ich opisów, jest niegodnie z prawem.


Rozdział VII – Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie www.patkar.com.pl o zmianie Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie www.patkar.com.pl i przez ten okres będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownik mógł je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie nadto widoczna w czasie określonym w zdaniu poprzedzającym przy każdorazowym wejściu na stronę www.patkar.com.pl, a Klienci, których adresami e – mail Sklep dysponuje, zostaną powiadomieni o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 roku.
Zamknij
Twoja prywatność
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj